Aktualności

Działalność terapeutyczna i socjoterapeutyczna obejmuje:
- dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- uczniów ze specyficznymi trudnościamiw uczeniu się(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
- dzieci i młodzież z problemamimi emocjonalnymi i wychowawczymi
- systemową terapię rodzin
- interwencję kryzysową
- EEG biofeedback
- ART - Program Zastępowania Agresji
- Grupa edukacyjno-rozwojowa dla uczniów szkół gimnazjalnych

POMOC LOGOPEDYCZNA W MIEJSKIM ZESPOLE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W KIELCACH

PRAWIDŁOWE KSZTAŁTOWANIE MOWY JEST FUNDAMENTEM WYCHOWANIA CZŁOWIEKA
M. Sovak

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem mowy, wymowy, sprawności i kompetencji językowej swoich dzieci (w wieku 0-19) na porady, badania z diagnozą oraz terapię logopedyczną.

Pomocą służą logopedzi ze specjalnościami w zakresie:

 • wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu (surdologopedzi)
 • diagnozowania i terapii osób z uszkodzeniami neurologicznymi (neurologopedzi)
 • terapii osób jąkających się (balbutologopedzi); prowadzimy także terapię wspierającą
 • biofeedback EEG (biologiczne sprzężenie zwrotne) - metoda wykorzystywana pomocniczo m.in. u dzieci z ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej), u osób z zaburzeniami w procesie uczenia się, u osób po urazach OUN.
 • Zajmujemy się oddziaływaniami ukierunkowanymi na:

 • usuwanie wszelkich zakłóceń w procesie komunikacji
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń z zakresu strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej języka polskiego
 • przygotowujemy do praktycznego wykorzystywania nawyków porawnej wymowy przyswojonych w toku ćwiczeń
 • rozwijamy twórczą aktywność słowną dzieci
 • dbamy o wyrabianie u dzieci nawyku posługiwania się poprawną polszczyzną
 • Wraz z początkiem każdego nowego roku szkolnego odwiedzamy wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe na terenie miasta, w których przeprowadzamy pilotażowe badania logopedyczne. Działania niniejsze umożliwiają podjęcie interwencji logopedycznej (po wcześniejszym umówieniu się z rodzicami/opiekunami). Im szybciej odkryjemy nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka, tym lepsze będą efekty ćwiczeń, a dziecku w wieku szkolnym zaoszczędzimy nieprzyjemności i niepokoju związanego w konsekwencji z mową i sprawnością językową. Dbamy o systematyczne spotkania, angażujemy do ćwiczeń dziecko i rodzica (opiekuna), którego informujemy o rodzaju i stopniu trudności oraz celu podejmowanych działań. Wraz z rodzicem(opiekunem) omawiamy program terapii (indywidualny dla każdego dziecka), orientacyjny czas jej trwania oraz przewidywane efekty. Od najbliższego otoczenia oczekujemy zaangażowania i czynnej współpracy.

  Celem najważniejszym w naszej pracy jest dobro dziecka, dlatego kompleksowo oddziaływujemy- widząc potrzebę równoległego prowadzenia terapii m.in.: zaburzeń emocjonalnych, zachowania, czy trudności w czytaniu i pisaniu, które często towarzyszą zaburzeniom mowy- proponujemy więc skorzystanie z porady psychologicznej i pedagogicznej.

  Zachęcamy i zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.
  Monika Romaniec
  surdologopeda

  SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

  Specyficzne trudności w uczeniu się mogą występować u dziecka w trzech formach:

 • dysgrafii – trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma
 • dysortografii – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
 • dysleksji – trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu
 • dyskalkulii- trudności w uczeniu się matematyki
 • Obecnie specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu oraz w nauce matematyki ma coraz więcej uczniów na różnych etapach edukacji. Dzieci te wymagają uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych zwanych terapią pedagogiczną. MZPPP w Kielcach tą formą pomocy obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej. Celem tych zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się :

 • funkcji wzrokowo-przestrzennych
 • funkcji słuchowo-językowych
 • funkcji motorycznych
 • koordynacji w/w funkcji
 • Ważnym zadaniem terapii pedagogicznej prowadzonej w MZPPP jest również wzmacnianie rozwoju emocjonalnego uczestników, stwarzanie sytuacji, w których uczeń ma poczucie sukcesu, gdyż praca oparta na pozytywnych emocjach daje szansę na zwiększenie motywacji do nauki i do wysiłku intelektualnego. Zajęcia prowadzone są z uczniem indywidualnie na terenie MZPPP z wykorzystaniem różnorodnych form pracy i środków dydaktycznych, tak aby zajęcia były dla uczniów ciekawe i urozmaicone. Wykonywane na zajęciach ćwiczenia są starannie dobierane dla każdego dziecka w zależności od stwierdzonych zaburzeń percepcyjno-motorycznych i w oparciu o indywidualny program terapii pedagogicznej.

  Inną formą pracy z uczniami, u których stwierdzono specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, realizowaną w MZPPP są treningi ortograficzne. Są to zajęcia grupowe (do 10 osób) dla uczniów klas starszych, gdzie ogromną rolę w nauce poprawnego pisania odgrywa znajomość zasad ortografii oraz umiejętność ich zastosowania w działaniu. Na zajęciach tych uczniowie:

 • poznają i utrwalają podstawowe reguły pisowni polskiej
 • uczą się praktycznego ich wykorzystania w sytuacji zadaniowej
 • kształcą umiejętność samokontroli pisanego tekstu
 • wykonują szereg ćwiczeń angażujących percepcję wzrokową i słuchową oraz pamięć słuchową i wzrokową
 • W naszej poradni w ramach terapii pedagogicznej realizowany jest także program edukacyjno-terapeutyczny „Ortograffiti”, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne. Jest to znakomita pomoc dydaktyczna będąca nowością w Polsce, a funkcjonująca już od lat w wielu krajach Europy.

  Opracowała: mgr Edyta Janusz-Bielecka – pedagog w MZPPP Kielce

  Dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi i wychowawczym

  W procesie profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jaka prowadzona jest w tutejszej Poradni, ważną rolę odgrywa działalność terapeutyczna nastawiona na szybką i skuteczną pomoc dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi i trudnościami wychowawczymi.

  Już, bowiem od wczesnego okresu edukacji szkolnej w życiu psychicznym każdego dziecka zachodzą duże zmiany związane z rozwojem procesów poznawczo – społecznych. Nowe doświadczenia w kontaktach rówieśniczych, jak również obowiązki i zadania szkolne, a w konsekwencji również i oceny, kształtują u dzieci nowy stosunek emocjonalny do wielu zjawiski jednocześnie wywołują silne przeżycia emocjonalne. Niekiedy przeżycia te mają niekorzystny wpływ na funkcjonowanie dziecka i manifestują się w formie zaburzeń w zachowaniu, czy trudności w przystosowaniu do środowiska.

  Mając, zatem na uwadze prawidłowy rozwój emocjonalny i funkcjonowanie dziecka, zarówno w środowisku rówieśniczym, jak również rodzinnym, pracownicy MZPPP oferują swą pomoc w zakresie:
  Dla dzieci i młodzieży:

 • zajęć integracyjno – adaptacyjnych
 • zajęć warsztatowych na terenie placówki i szkół na temat:
  - przeciwdziałania agresji
  - kształtowania postaw asertywnych
  - budowania pozytywnego obrazu siebie
  - usprawnienia komunikacji w grupie klasowej
  - profilaktyki uzależnień
  - profilaktyki zachowań ryzykownych
  - radzenia sobie w sytuacjach stresu, konfliktu
  Dla rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli:
  - indywidualnych i grupowych zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętności wychowawcze
  - pogadanek na terenie szkół
  - indywidualnych konsultacji
  - opracowania materiałów instruktażowych
  - grup wsparcia
  - warsztatów
 • Głównym celem prowadzonej przez pracowników Poradni pomocy dotyczącej problemów emocjonalno - wychowawczych dzieci i młodzieży jest:

  1. Wczesna diagnoza przyczyn trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych
  2. Pogłębianie wiedzy obejmującej problemy i trudności emocjonalno – wychowawcze
  3. Zapobieganie narastania kłopotom natury emocjonalno – wychowawczej

  Pamiętajmy jednak, że tylko forma systematycznych, indywidualnych, czy grupowych zajęć prowadzonych przez specjalistę stworzy możliwość prawidłowego funkcjonowania dziecka z problemami emocjonalnymi czy wychowawczymi.

  Opracowanie: mgr Agnieszka Chwalińska

  TERAPIA RODZIN

  Jest jedną z form terapii psychologicznej prowadzonej w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
  Spotkania rodzinne dają możliwość wszechstronnego przyjrzenia się relacjom w rodzinie, obowiązującym w niej normom, mitom, koalicjom, a także roli jaką pełnią w niej niepokojące u dzieci objawy. Są one często odzwierciedleniem problemów w funkcjonowaniu całego systemu rodzinnego.

  Powstawaniu zaburzeń sprzyjają m.in.:

 • trudności w komunikacji w rodzinie
 • problemy wynikające z burzliwego przebiegu etapów rozwojowych u dzieci
 • nieprawidłowości w pełnieniu ról rodzinnych
 • problemy małżeńskie
 • zmiany struktury rodziny

 • Rolą terapeutów rodzinnych nie jest dawanie gotowych ”receptur”, lecz towarzyszenie rodzinie oraz umiejętne prowadzenie jej do odkrycia �ródeł problemów i dróg ich rozwiązania.

  Punkt konsultacyjno - interwencyjny dla dzieci i młodzieży oferuje różne formy pomocy psychologicznej

 • przeprowadzenie diagnozy sytuacji kryzysowej dzieci i młodzieży np.: doświadczającej przemocy w rodzinie lub szkole,
 • udzielanie im wsparcia emocjonalnego w celu przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, odreagowanie silnych emocji
 • opracowanie planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie
 • udzielanie pomocy terapeutycznej lub rodzinnej
 • udzielanie konsultacji rodzicom i nauczycielom
 • nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • W punkcie konsultacyjno- interwencyjnym oferują pomoc psycholodzy i pedagodzy w drugim i czwartym poniedziałku w godzinach od 16 – 18 (począwszy od listopada 2007 r.)
  Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne lub telefonicznie pod numerem 041 343 42 663

  EEG - BIOFEEDBACK
  Od roku 2005/2006 jako jedyna poradnia psychologiczno – pedagogiczna w województwie świętokrzyskim prowadzimy indywidualną terapię metodą EEG biofeedback. Jest to nowatorska forma która uczy dziecko panować na swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą tzw. sprzężenia zwrotnego. Przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami koncentracji uwagi,z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD i ADD), z dysleksją, z opóźnieniem bądź dysharmonią rozwoju.

  TERAPIA PEDAGOGICZNA
  Oferowana jest dla dzieci i młodzieży po specjalistycznych badaniach psychologiczno-pedagogicznych, w których stwierdzono zaburzenia w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz trudności w nauce szkolnej. Proponowane zajęcia terapeutyczne usprawniają zaburzone funkcje i pozwalają przezwyciężyć:

 • trudności w czytaniu
 • trudności w pisaniu
 • trudności z ortografią
 • trudności w nauce matematyki
 • Proponujemy:

 • terapię indywidualną
 • zajęcia grupowe
 • Stosujemy nowoczesne metody terapii, wykorzystujemy specjalistyczne programy komputerowe.
  Udzielamy fachowych porad i przekazujemy zestawy ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.

  Zajęcia prowadzimy w atmosferze akceptacji i zrozumienia problemów dziecka.
  Nasza pomoc jest bezpłatna.

  TERAPIA RODZIN
  Jest jedną z form terapii psychologicznej prowadzonej w Miejskim Zespole Poradni psychologiczno-pedagogicznych. Spotkania rodzinne dają możliwość wszechstronnego przyjrzenia się relacjom w rodzinie, obowiązującym w niej normom, mitom, koalicjom, a także roli jaka pełnią w niej niepokojące u dzieci objawy. Są one często odzwierciedleniem problemów w funkcjonowaniu całego systemu rodzinnego. Powstawaniu zaburzeń sprzyjają m. in.:

 • trudności w komunikacji w rodzinie
 • problemy wynikające z burzliwego przebiegu etapów rozwojowych u dzieci
 • nieprawidłowości w pełnieniu ról rodzinnych
 • problemy małżeńskie
 • zmiany struktur rodziny
 • "Wychowanie dzieci to proces długi i wyczerpujący. Wymagający serca, inteligencji i wytrwałości”.

  A. Faber

  Serdecznie zapraszamy RODZICÓW dzieci uczęszczających do kieleckich żłobków, przedszkoli i szkół na:
  TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
  Czyli
  Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.
  Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

  Rodzicu:
  Przyjdź do nas, żeby poznać metodę wychowania bez porażek

  Na warsztatach dowiesz się:

  1. Jak pomóc w prawidłowym wyrażaniu uczuć
  2. Jak zachęcać dziecko do współpracy
  3. W jaki sposób chwalić je i nagradzać
  4. Co zastosować zamiast karania
  5. Jak zachęcać dziecko do samodzielności
  6. Jak unikać rywalizacji między rodzeństwem
  7. W jaki sposób poprawiać atmosferę w domu
  8. Jak zacieśniać więzi między dziećmi i rodzicami