Oferta

OFERTA PROJEKTOWA „AKADEMIA KARIERY”

W ramach projektu „Akademia Kariery” beneficjenci będą mogli skorzystać z następujących form pomocy:

 

·         Diagnozy Integracji Sensorycznej - badania diagnostyczne w zakresie integracji sensorycznej (SI) przeprowadzają certyfikowani terapeuci. Informacje zebrane podczas spotkania z rodzicami i dzieckiem odnoszą się do  ustalenia ewentualnych przyczyn zaburzeń w rozwoju, w szczególności do:

- rozwoju fizycznego;

- zachowania;

- nabywania umiejętności edukacyjnych – głównie czytania i pisania;

- uczenia się ruchu, koordynacji, sprawności fizycznych;

- percepcji;

- mowy i języka;

- świadomości, uwagi i koncentracji;

- pamięci;

- równowagi;

- samoakceptacji;

-  rozwoju narządów zmysłów.

 

           Diagnoza SI obejmuje wywiad z rodzicami, obserwację dziecka oraz przeprowadzenie specjalistycznych testów, dzięki czemu dowiemy się, jak dzieci uczą się i zachowują. Próby kliniczne pozwalają stwierdzić, czy u dziecka występują odruchy przetrwałe, określają jego napięcie mięśniowe, pracę oczu, koordynację, równowagę.       

 

·         Diagnozy logopedycznej - obejmuje ocenę rozwoju mowy oraz określenie  nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Celem diagnozy jest rozpoznanie zaburzenia, objawów towarzyszących, a następnie ustalenie przyczyn
i  sformułowanie wskazań terapeutycznych.

Diagnoza logopedyczna odbywa się na jednym lub dwóch spotkaniach, w czasie których ocenia się :

-    sprawność i budowę narządów artykulacyjnych;

-    funkcje połykowe i oddechowe,

-    kinestezję artykulacyjną;

-    prawidłowość fonacji;

-    płynność i prozodię mowy;

-    słuch fizjologiczny (badanie orientacyjne), fonetyczny i fonemowy;

-    pamięć słuchową;

-   poziom rozumienia mowy;

-    stopień rozwoju mowy czynnej;

-    poprawność artykulacyjną;

-    gramatyczną poprawność wypowiedzi;

-    umiejętność czytania i pisania (u dzieci w wieku szkolnym).

 

·         Terapii Integracji Sensorycznej (SI) - to system ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, prowokujące i wyzwalające odpowiednie reakcje sensoryczne, które w oparciu o wcześniejszą diagnozę i ustalony program zmienia się zachowanie dziecka. Przeznaczona dla dzieci z problemami z koordynacją ruchową
i wzrokowo-ruchową, orientacją w przestrzeni, planowaniem motorycznym. Ma na celu zmniejszenie pobudliwości, poprawę koncentracji uwagi i ogólne wyciszenie systemu nerwowego dziecka.

Celem zajęć jest nie tylko zabawa, ale poprawna integracja pracy zmysłów - dotyk, słuch, wzrok ,węch, smak, zmysł równowagi) aby mogły być użyte w konkretnym działaniu zakończonym sukcesem. W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, trampoliny, drabinki) dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób bardziej efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne.

 

·         Terapii logopedycznej – jest to całość oddziaływań, mających na celu usuwanie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Terapia prowadzona jest indywidualnie w oparciu o dokonaną wcześniej diagnozę. W zajęciach uczestniczy rodzic/opiekun dziecka, którego informujemy o rodzaju i stopniu trudności oraz celu podejmowanych działań. Wraz z rodzicem(opiekunem) omawiamy program terapii (indywidualny dla każdego dziecka), orientacyjny czas jej trwania oraz przewidywane efekty. Od najbliższego otoczenia oczekujemy zaangażowania i czynnej współpracy.

Terapia logopedyczna jest ukierunkowana na:

-     usuwanie wszelkich zakłóceń w procesie komunikacji;

-    kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń z zakresu strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej języka polskiego;

-    przygotowanie do praktycznego wykorzystywania nawyków poprawnej wymowy przyswojonych w toku ćwiczeń;

-    rozwijanie twórczej aktywności słownej dzieci;

-    wyrabianie u dzieci nawyku posługiwania się poprawną polszczyzną.

Terapii logopedycznej poddane są dzieci:

-   z obniżoną sprawnością artykulacyjną;

 

-   z opóźnionym rozwojem mowy;

 

-   z zaburzeniami słuchu;

 

-   z rozszczepem podniebienia;

 

-   z autyzmem;

 

-   z alalią;

 

-   z niepełnosprawnością intelektualną;

 

-   z afazją;

 

-   z dyzartrią;

 

-   z zaburzoną płynnością mówienia (jąkających się).


·         EEG – Biofeedback – komputerowa stymulacja fal mózgowych.

W metodzie tej zakładasię, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu i odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze głowy czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył.

Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności.

 

·         Wczesnej stymulacji percepcji słuchowej i wzrokowejto stymulowanie i wspomaganie rozwoju

potencjalnych możliwości dziecka, respektowanie jego potrzeb w sposób przedmiotowy, poprzez m.in. ćwiczenia ukierunkowane na: podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała, rozpoznawanie czynności i rozumienie sytuacji przedstawionej na obrazku, składanie całości z części, odtwarzanie struktur dźwiękowych, różnicowanie sygnałów  dźwiękowych. 

Stymulacja usprawniająca analizę i syntezę słuchową pozwala rozróżniać dźwięki artykulacyjne w mowie ludzkiej. Odpowiednio rozwinięty słuch fonematyczny ułatwi dokonywanie analizy i syntezy słuchowej. Natomiast właściwy poziom percepcji słuchowej warunkuje prawidłowy rozwój mowy, która potem stymuluje proces nauki czytania. Wiele zależy od początkowego momentu uwrażliwienia dziecka na dźwięk, a potem od różnorodnych zabaw rozwijających percepcję słuchową.

 

 

 

 

opracował: mgr Łukasz Kołomański